Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES NO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO”, formulándose invitación de conformidade co establecido no artigo 138.8 do TRLCSP ás empresas seguintes:
Galopín Playgraound, S.L.,
Globalia Urbanismo Integral, S.L.,
HPC Ibérica, S.A.
As empresas interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 5 de abril de 2017 (mércores) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.
No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866.
 
Deberán aporta-la documentación seguinte:
SOBRE A:
Modalidade A:
1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.
Modalidade B:
1º.- Fotocopia do D.N.I. da persoa que formula a oferta.
2º.- Certificación de atoparse inscrito no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia, no caso de atoparse inscritos.
3º.- Certificacións de atoparse ao corrente coa Axencia Tributaria e coa Seguridade Social (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).
4º.- Declaración xurada de non atoparse incurso en prohibicións de contratar (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).
5º.- Declaración xurada de que a empresa dispón dos medios suficientes para levar a cabo o obxecto do contrato.
6º.- Declaración de empresas vinculadas.
SOBRE B :
Conterá a oferta económica.
 
ANEXO I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
 
PRESUPOSTO DA OBRA:
Segundo o importe sinalado na memoria valorada redactada polo Técnico Municipal, ascende á cantidade de 41.322,32 €, de IVE 8.677,69 €, totalizando un importe de 50.000,00 €.
FINANCIAMENTO.
O presente contrato financiarase con cargo ao Plan de Cooperación de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), para a execución das obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO”, sendo financiada integramente pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
FORMA DE PAGO
A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.
No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:
O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.
Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:
·Código da oficina contable: L01360062 – OC
·Código do órgano xestor: L01360062 – OG
·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT
O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.
PRAZO DO CONTRATO.
3 MESES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.
PUBLICIDADE
Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan Concellos.
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:
O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.
A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.
FIANZA
O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se curse ao efecto.
En Cambados, a Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.
 
 
Para descargar o proxecto pulsar aqui 
 
 
 
 
 
 
Arquivos adxuntos

Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación do contrato menor das obras de “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN LOURIDO-SARTAXES, CASTRELO (CAMBADOS), aos efectos de que polas empresas interesadas se formulen ofertas económicas para as indicadas obras.

As proposicións para participar deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 31 de marzo de 2017 (venres) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866.

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

Modalidade A:

1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

Modalidade B:

1º.- Fotocopia do D.N.I. da persoa que formula a oferta.

2º.- Certificación de atoparse inscrito no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia, no caso de atoparse inscritos.

3º.- Certificacións de atoparse ao corrente coa Axencia Tributaria e coa Seguridade Social (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).

4º.- Declaración xurada de non atoparse incurso en prohibicións de contratar (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).

5º.- Declaración xurada de que a empresa dispón dos medios suficientes para levar a cabo o obxecto do contrato.

6º.- Declaración de empresas vinculadas.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

CRITERIO DE ADXUDICACIÓN ÚNICO: o menor prezosobre o previsto no proxecto.

En Cambados, a Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

 

Arquivos adxuntos

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 11 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) "documentación xeral", das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de "DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO" para a súa cualificación, resultando todas admitidas ao procedemento e, seguidamente procedeuse á apertura dos sobres B) "oferta económica", formulándose proposta de adxudicación do contrato das obras referenciadas a favor da empresa "GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L."

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos

CONCELLO DE CAMBADOS-ANUNCIO LICITACIÓN

Publicado anuncio no BOP nº 112, do 13/06/2017.

Remata o prazo de presentación ofertas o 26/06/2017

Por Resolución da Alcaldía dedata 05/06/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA.

a) Organismo: Concello de Cambados.

b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: G-1429/2017.

2. OBXECTO DEL CONTRATO.

a) Descrición do obxecto: Mellora da capa de rodadura e dotación de beirarrúas en Burgáns Vilariño.

b) Prazo de execución: 3 meses.

c) CPV: 45233220-7

3. TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN.

a) Tramitación: urxente. b) Procedemento: aberto.

4. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN.

Presuposto: 96.201,62 €, IVE 20.202,34 €, cun importe total de 116.403,96 €.

5. GARANTÍA definitiva

5% do importe de adxudicación.

6. OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) www.cambados.es Taboleiro de anuncios.

b) Entidade: Concello de Cambados

c) Dirección: Praza do Concello, 1 (36630 Cambados)

d) Teléfono: 986520943 Extensión #747. Fax: 986524866

e) Correo electrónico contratacion@cambados.es

f) Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA.

Clasificación: Non se esixe.

8. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS.

a) Data límite de presentación: As proposicións entregaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 8.30 a 14:30 horas, de luns a venres, no prazo de trece días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do último dos anuncios, no perfil do contratante ou no BOP da Provincia.

b) Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas.

9. APERTURA DAS OFERTAS.

Na data establecida na Cláusula 2.6 do Prego.

10. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN.

O menor prezo sobre o previsto na licitación.

11. GASTOS DE ANUNCIOS.

Serán por conta do licitador que resulte adxudicatario.

12. PÁXINA WEB ONDE SE INSERTARÁN TÓDOLOS ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á CONVOCATORIA DO PRESENTE CONTRATO.

www.cambados.es sección Taboleiro de Anuncios.

En Cambados, a Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Enlaces

Por medio da presente infórmase que se procede á licitación do contrato menor das obras de "MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL"

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 28 de xuño de 2017 (mércores),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

 

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DA OBRA

Segundo o importe sinalado no proxecto redactado polo Técnico Municipal, ascende a un total un importe de 20.000,00 €.

FINANCIAMENTO

O presente contrato financiarase con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), para a execución das obras de “MELLORA DAS PISTAS DE TENIS DE O POMBAL”, sendo financiada integramente pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DO CONTRATO.

3 MESESdende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

PUBLICIDADE

Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan Concellos.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

En Cambados, 13 de xuño de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

 

 

Enlaces

En enlace adxunto únesa a Acta da Mesa de Contratación celebrada na mañá de hoxe, día 15 de xuño de 2017, relativa á apertura dos sobres A) e B) das obras de:

1.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos). G-1831-2017 -- PPOS/15/00608/201500504

2.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos). G-1834-2017 -- PPOS/15/00608/201500503

3.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004). G-1835-2017 -- PPOS/15/00608/2015/500

na que se formulan propostas de adxudicación para as indicadas obras.

Servizo de Contratación.

Enlaces

 

En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o 11 de abril de 2017, relativa á apertura do sobre A) e B) e formulación de proposta de adxudicación do contrato de "ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL DE 1.534 M2, NA PARCELA Nº 52, DO POLÍGONO DE SETE PIAS (OUBIÑA)"

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos

No enlace que se xunta únese Acta da Mesa de Contratación, celebrada no día de onte, 6 de xullo de 2017, na que se procedeu a apertura dos sobres A) documentación xeral e sobres B) oferta económica dos procedementos de contratación das obras de "MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)" e "MELLORA DA PISTA DE TENIS DE O POMBAL".

En Cambados, a 7 de xullo de 2017. 

Servizo de Contratación.

Enlaces

Por medio da presente invítase a tódalas empresas interesadas para que formulen oferta económica para tomar parte na licitación do contrato de subministros para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”.

As empresas interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 7 de xullo de 2017 (venres) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben pola sede electrónica cambados.sedelectronica.gal

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

 

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRESUPOSTO DO INVESTIMENTO:

O importe sinalado na memoria valorada redactada polo Técnico Municipal, que ascende á cantidade de 16.528,92 €, de IVE 3.471,08 €, totalizando un importe de 20.000,00 €.

FINANCIAMENTO.

O presente contrato financiarase ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017), para levar a cabo o subministro para a “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”.

FORMA DE PAGO

A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos subministros realizados.

No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·Código da oficina contable: L01360062 – OC

·Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.

PRAZO DO PRESTACIÓN DO SUBMINISTRO.

1 mes dende o día seguinte ao da recepción a notificación da adxudicación do contrato.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.

FIANZA

O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se curse ao efecto.

***************

 

Enlaces

Pola presente convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro día 21 de agosto de 2017 (luns), ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, en relación co expediente do contrato do servizo de “DESEÑO DE PÁXINA WEB”, para dar conta do informe do Servizo de Novas Tecnoloxías da Excma. Deputación Provincial e formular proposta de adxudicación do contrato á Alcaldía/Xunta de Goberno Local, se procede.

En Cambados, 17 de agosto de 2017. O Concelleiro de Economía e Facenda, D. Xurxo Charlín Trigo.

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina