No día de hoxe, procedeuse a apertura dos sobres A) documentación xeral e sobres B) ofertas económicas das empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de "MELLORA DE SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO".

Únese arquivo onde se poden consulta-las ofertas formuladas polas 15 empresas participantes.
 
Cambados, 24 de agosto de 2017. Servizo de Contratación.
Enlaces