En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 11 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) "documentación xeral", das empresas que tomaron parte na licitación do contrato menor das obras de "DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO" para a súa cualificación, resultando todas admitidas ao procedemento e, seguidamente procedeuse á apertura dos sobres B) "oferta económica", formulándose proposta de adxudicación do contrato das obras referenciadas a favor da empresa "GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L."

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos