En arquivo adxunto únese a Acta da Mesa de Contratación, celebrada na mañá de hoxe, 5 de abril de 2017, relativa á apertura dos sobres A) "documentación xeral", das empresas que tomaron parte na licitación das obras de "PAVIMENTACIÓN LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO), nas que todas foron admitidas ao procedemento e á apertura dos sobres B) "oferta económica" e, nunha vez abertos, formúlase proposta de adxudicación do contrato menor das obras referenciadas a favor da empresa NEXIA INFRAESTRUTURAS, S.L.U.

Servizo de Contratación

Arquivos adxuntos