Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación do contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES NO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO”, formulándose invitación de conformidade co establecido no artigo 138.8 do TRLCSP ás empresas seguintes:
Galopín Playgraound, S.L.,
Globalia Urbanismo Integral, S.L.,
HPC Ibérica, S.A.
As empresas interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 5 de abril de 2017 (mércores) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.
No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866.
 
Deberán aporta-la documentación seguinte:
SOBRE A:
Modalidade A:
1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.
Modalidade B:
1º.- Fotocopia do D.N.I. da persoa que formula a oferta.
2º.- Certificación de atoparse inscrito no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia, no caso de atoparse inscritos.
3º.- Certificacións de atoparse ao corrente coa Axencia Tributaria e coa Seguridade Social (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).
4º.- Declaración xurada de non atoparse incurso en prohibicións de contratar (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).
5º.- Declaración xurada de que a empresa dispón dos medios suficientes para levar a cabo o obxecto do contrato.
6º.- Declaración de empresas vinculadas.
SOBRE B :
Conterá a oferta económica.
 
ANEXO I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
 
PRESUPOSTO DA OBRA:
Segundo o importe sinalado na memoria valorada redactada polo Técnico Municipal, ascende á cantidade de 41.322,32 €, de IVE 8.677,69 €, totalizando un importe de 50.000,00 €.
FINANCIAMENTO.
O presente contrato financiarase con cargo ao Plan de Cooperación de Obras e Servizos (Plan Concellos 2016), para a execución das obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO”, sendo financiada integramente pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.
FORMA DE PAGO
A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.
No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:
O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.
Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:
·Código da oficina contable: L01360062 – OC
·Código do órgano xestor: L01360062 – OG
·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT
O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.
PRAZO DO CONTRATO.
3 MESES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.
PUBLICIDADE
Os gastos do cartel de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan Concellos.
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:
O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.
A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.
FIANZA
O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se curse ao efecto.
En Cambados, a Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.
 
 
Para descargar o proxecto pulsar aqui
 
 
 
Arquivos adxuntos

Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación do contrato menor das obras de “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN LOURIDO-SARTAXES, CASTRELO (CAMBADOS), aos efectos de que polas empresas interesadas se formulen ofertas económicas para as indicadas obras.

As proposicións para participar deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 31 de marzo de 2017 (venres) en horario de 8.30 a 14.30 horas de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866.

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

Modalidade A:

1º.- De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

Modalidade B:

1º.- Fotocopia do D.N.I. da persoa que formula a oferta.

2º.- Certificación de atoparse inscrito no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia, no caso de atoparse inscritos.

3º.- Certificacións de atoparse ao corrente coa Axencia Tributaria e coa Seguridade Social (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).

4º.- Declaración xurada de non atoparse incurso en prohibicións de contratar (non necesaria de estar inscritos no Rexistro de Contratistas da Xunta).

5º.- Declaración xurada de que a empresa dispón dos medios suficientes para levar a cabo o obxecto do contrato.

6º.- Declaración de empresas vinculadas.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

CRITERIO DE ADXUDICACIÓN ÚNICO: o menor prezosobre o previsto no proxecto.

En Cambados, a Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

 

Arquivos adxuntos

Por Resolución da Alcaldía de data 06/03/2017, adxudicáronse as obras de "CONSERVACIÓN DO MUIÑO DE MAREAS DE A SECA-CORVILLÓN", á empresa "ACEVI, S.L.", por importe de 6.073,67 € (IVE incluído), producíndose unha baixa na adxudicación por importe de 3.275,16 €.

A obras indicadas financiaronse ao 100% pola Excma. Deputación, con cargo ao Plan para a "Rehabilitación do Patrimonio Histórico-Cultural, dirixido aos Concellos da Provincia, para o ano 2016".

Por Resolución da Alcadía, de data 07/03/2017, adxudicáronse as obras de "ENSANCHE DE VIAL NA RÚA CRUCEIRO-VILARIÑO", á empresa "CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.", por importe de 15.972,00 € (IVE incluído), producíndose unha baixa na adxudicación por importe de 4.028,00 €.

As obras financiaronse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do disposto polo artigo 53 do TRLCSP e polo artigo 8.1.a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Cambados, 8 de marzo de 2017.

Servizo de Contratación:

INTERVENCIÓN.

PARA A PRESENTACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS NESTE CONCELLO 

Ver as instruccións en documento PDF que se xunta.

 

En cumprimento da obriga deste Concello de dispoñer dun Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir a presentación electrónica de tódalas facturas e outros documentos emitidos polos provedores e contratistas, implantase e habilitase o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas do Concello de Cambados a través da seguinte dirección url:

https://face.gob.es/

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

·    Código da oficina contable: L01360062 – OC

·    Código do órgano xestor: L01360062 – OG

·    Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT

CARTEIS PARA AS OBRAS DO PLAN CONCELLOS 2016

Os carteis de obra deberán atoparse instalados na data de levantamento da acta de comprobación de replanteo.

 

Enlaces

Por Resolución da Presidencia da Excma. Deputación Provincial concedeuse a este Concello de Cambados, autorización para a reinversión da baixa xerada na adxudicación das obras de “Acondicionamento de viais na Parroquia de Vilariño”, incluídas no PC2016017268, que ascendía a un total importe de 6.200,00 € para levar a cabo a actuación de dotación de “SINALÉCTICA EN VIAIS DE ALTA CAPACIDADE” PC2016043694.

O investimento consistiu na adquisición de dous carteis construídos en lamas de perfil de ferro extrusionado, con impresión dixital e lámina de protección de U.V., nivel de retroreflectancia nivel II, co lema “Cambados Vila do Albariño”, que se instalaron na AG-41 (autovía do Salnés) dirección Sanxenxo nos PK7+800 e PK10+950.

O subministro foi adxudicado á empresa Barreras de Seguridad, S.L., por un importe de 6.199,99 €

 

O que se fai público en cumprimento do establecido polos artigos 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e nas de convocatoria do Plan Concellos 2016.

Cambados, 6 de febreiro de 2016.

Servizo de Contratación.

 

 

 

 

Aqueles emprendedores que están interesados en ocupar unha destas naves do Viveiro Industrial poden presentar a súa solicitude no Concello.

O Viveiro Industrial, único na comarca do Salnés de xestión municipal, dentro da Nave Loxística, nunha nave municipal de 1.534 metros cadrados.

Aqueles emprendedores que están interesados en ocupar unha destas naves do Viveiro Industrial poden presentar a súa solicitude no Concello de Cambados, tratase de 4 naves para un perfil de persoas emprendedoras que comezan coa súa actividade. Para consolidarse terán dous anos, o prazo máximo que marcan as bases do proxecto, e ademais do espazo que terán na nave que se lles asignará, tamén contarán coa posibilidade de utilizar servizos comúns como despachos, sala de reunións, e ata, un lugar de asesoramento en caso de ser preciso. Neste Viveiro Industrial de Cambados acondicionáronse catro locais que oscilarán entre os 332,80 e os 499,20 metros cadrados e cuxo prezo de aluguer estará entre os 349,44 € e os 524,16 € o mes, co fin de facilitar aos emprendedores a posibilidade de iniciar a súa actividade e poder introducirse no mercado elixido.

   

 

 

ICO0 Memoria económica Plan de Empresa

ICO0 Solicitude Admisión e selección de proxectos empresariais CDL

 Resolución da Alcaldía de avocación de competencias, de data 28/10/2016, adxudicouse á compañía “MAPFRE, S.A.” o contrato do “SEGURO DE COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO DE CAMBADOS, por importe de dez mil catrocentos sesenta euros (10.460,00€), o que supón unha redución da prima de 2.540,00 € sobre o orzamento de licitación (13.000,00 €); unha redución da franquicia de responsabilidade civil en 250,00 € sobre a cantidade de 500,00 € establecida no prego; un aumento do límite de indemnización por sinistro de 3.000.000,00 € sobre o establecido de 2.000.000,00 € e un aumento do sublímite de indemnización por vítima en RC patronal de 400.000,00 € sobre o establecido no prego de 200.000,00 €,

O que se fai público en cumprimento do establecido polos artigos 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e o establecido polo artigo 135.4 da LCSP.

Cambados, 21 de decembro de 2016.

Servizo de Contratación.

En data 16/02/2016 asinouse un convenio de colaboración entre os Concellos de Cambados e Ribadumia, aos efectos de solicitar conxuntamente unha subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015, pola que se establecían as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, para levar a cabo as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS, SINALIZACIÓN E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE O SALNÉS, CAMBADOS-RIBADUMIA”.

Con posterioridade, por parte do Concello de Cambados, solicitouse da Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016, unha subvención para financia-la aportación de fondos municipais ás mencionadas obras.

Concedidas as subvencións e tramitado o preceptivo expediente de contratación, as obras foron adxudicadas á empresa “Fontefria, S.L.”

O prezo do contrato  quedou fixado na cantidade de oitenta e tres mil cen euros (83.100,00 €), de IVE a cantidade de dezasete mil catrocentos cincoenta e un euros 17.451,00 €), totalizando un importe de cen mil cincocentos cincoenta e un euros (100.551,00 €) (baixa de 75.214,00 € sobre un presuposto de licitación de 175.765,00 €) e un prazo de execución das obras de 13 días de conformidade co ofertado pola empresa.

O resumo do financiamento, unha vez adxudicadas as obras, foi o seguinte:

 

INVESTIMENTO TOTAL DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA

Investimento

Orzamento sen IVE

IVE 21%

 

Orzamento total

Axuda

95%

Aportación

Mnpal 5%

DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO DE O SALNÉS

83.100,00

17.451,00

100.551,00

95.523,45

5.027,55

HONORARIOS REDACIÓN PROXECTO

 

3.500,00

 

735,00

 

4.235,00

 

4.023,25

 

211,75

TOTAIS ……………………………………..

86.600,00

18.186,00

104.786,00

99.546,70

5.239,30

Observación (*): O IVE é subvencionable

 

DESGLOSE DE INVESTIMENTOS EN CAMBADOS

Investimento

Orzamento sen IVE

IVE

21%

Orzamento total

Axuda solicitada

95%

Aportación

Cambados 5%

DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO DE O SALNÉS

55.093,76

 

11.569,69

66.663,45

63.330,28

3.333,17

HONORARIOS REDACCIÓN

2.449,59

514,41

2.964,00

2.815,80

148,20

Totais……………………

57.543,35

12.084,10

69.627,45

66.146,08

3.481,37

 

DESGLOSE DE INVESTIMENTOS EN RIBADUMIA

Investimento

Orzamento sen IVE

IVE

 21%

Orzamento total

Axuda

95%

 

Aportación

Ribadumia 5%

DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS (BEIRARRÚAS E APARCAMENTOS) NO POLÍGONO DE O SALNÉS

28.006,24

5.881,31

33.887,55

32.193,17

1.694,38

Honorarios Proxecto

1.050,41

220,59

1.271,00

1.207,45

63,55

Totais…………………

29.056,65

6.101,90

35.158,55

33.400,62

1.757,93

O que se fai público en cumprimento do establecido polo artigos 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, polo artigo 53 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o TRLCSP, pola Orde de convocatoria da Consellería de Economía, Emprego e Industria e pola Base 15ª  das Reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o ano 2016.

Cambados, 15 de novembro de 2016.

Servizo de Contratación.

 

Por Resolución da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde da Orde do 25 de abril de 2016, pola que se establecían as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións aos concellos galegos para a creación de espazos de emprendemento comercial no medio rural, concedeuse a este Concello de Cambados unha subvención por importe de 6.427,68 €, para levar a cabo os investimentos contemplados no proxecto de “CREACIÓN DUN CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL NO POLÍGONO DE SETE PÍAS, OUBIÑA-CAMBADOS”, que ascendía a un total importe de 9.182,40 €, dos que o Concello aportou a cantidade de 2.754,72 €.

 

 

Os investimentos levados a cabo consistiron na dotación de diverso mobiliario e equipamento informático para os locais existentes no edificio municipal, coñecido co Centro Loxístico, sito no Poligo de Sete Pías, para a posta en funcionamento do mencionado Centro de Desenvolvemento, así como á impartición dunha xornada de formación denominada “Impulso e motivación polo emprendemento comercial. Técnicas de Mellora do comercio local dirixido a este sector.

O que se fai público en cumprimento do establecido polos artigos 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e na base 18 da mencionada Orde de Convocatoria da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Cambados, 15 de novembro de 2016.

Servizo de Contratación.

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina