O pasado día 11 de xaneiro de 2018, procedeuse á apertura dos sobres A) documentación xeral e  sobres B) ofertas económicas, presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación (contrato menor) das obras de “DOTACIÓN DE CONTEDORES SOTERRADOS NA RÚA OURENSE”, subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa “CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)”, por ter presentada a mellor oferta económica:

 

 Orde

Empresa

Prezo ofertado

  IVE incluído

Baixa

 ofertada

1

CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)

19.632,35 €

3.185,35 €

2

PROMOREYBA, S.L.

22.817,70 €

0 €

 

En Cambados, a 12 de xaneiro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.