Nestas datas veñen de rematarse pola Empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, as obras de “DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO", financiadas ao 100% con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), ascendendo a un total un importe de 30.809,88 € (IVE incluído) e cunha baixa de 19.190,12 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 5 de xaneiro de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.