Por Resolución desta Alcaldía de data 21/11/2017, adxudicouse á empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.", o contrato das obras de "SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO", por importe de 13.431,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.618,34 € sobre o prezo de licitación (20.049,34 €).

As indicadas obras financiaranse integramente pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS 15).

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 22 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.