PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS”, pola empresa “MARCONSA, S.L.”, para as que se asinou un Convenio, no seu día, entre este Concello de Cambados e o de Ribadumia, aos efectos de solicitar unha subvención conxuntamente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concedéndose unha subvención total de 171.000,00 €, para o financiamento da execución da obra e dos honorarios de  redacción do proxecto e dirección das obras.

No trámite de adxudicación das obras producíuse unha baixa (18.120,43€), polo que o importe inicial concedido da subvención e as aportacións de fondos municipais de ámbolos Concellos sufriron unha minoración e os correspondentes prorrateos.

Desglose dos gastos das OBRAS, unha vez aplicada a baixa é o seguinte:

INVESTIMENTO

TOTAL

 

Orzamento

s/ ive

IVE 21%

Orzamento

total

Baixa %

Adxudicac.

Axuda

0,95

Fondos Mnpais

0,05

 Obra

142.760,33

29.979,67

172.740,00

10,49

154.619,57

146.888,59

7.730,98

CAMBADOS (42,719085452 %)

INVESTIMENTO

PEM

Orzamento s/ ive

IVE 21%

Orzamento

total

Baixa %

Adxudicación

Axuda

0.95

Fondos Mnpais

0,05

  Obra

51.248,66

60.985,91

12.807,04

73.792,95

10,49000

66.052,06

62.749,46

3.302,60

RIBADUMIA (57,280914548 %)

INVESTIMENTO

PEM

Orzamento

s/ ive

IVE 21%

Orzamento total

Baixa %

Adxudicación

Axuda

0,95

 

Fondos Mnpais

0,05

  Obra

68.718,00

81.774,42

17.172,63

98.947,05

10,49000

88.567,51

84.139,13

4.428,38

                     

Desglose dos gastos de HONORARIOS de redacción de Proxecto e DIRECCIÓN das obras:

 

Concepto

Orzamento sen IVE

IVE 21%

Orzamento Total

Axuda solicitada 95%

Aportación

Municipal 5%

CAMBADOS

Honorarios proxecto e dirección

2.563,20

538,27

3.101,47

2.946,40

155,07

RIBADUMIA

Honorarios proxecto e dirección

3.436,80

721,73

4.158,53

3.950

207,93

Total

 

6.000,00

1.260,00

7.260,00

6.897,00

363,00

 

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno e polo establecido no artigo 17, da Orde do 27 de Xaneiro de 2017, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

En Cambados, a 14 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.