No día de hoxe procedeuse a apertura dos sobres A) e B) presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de "SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PPOS/2015, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa "ACEINSA SALAMANCA, S.A.", por ter presentada a mellor oferta económica:

Orde

Empresa

Prezo ofertado

IVE incluído

Baixa

ofertada

1

ACEINSA SALAMANCA, S.A.

13.431,00

6.618,34

2

ACAD VIARIA, S.L.

 13.834,04

6.215,30

3

SEBAGASA, S.A.

14.013,95

      6.035,39

4

CONST. ENRIQUE C. CASAS, S.L.

17.001,84

3.047,50

5

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A.

18.355,34

1.694,00

6

NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

17.805,82

2.243,52

 
En arquivo adxunto únese o documento de apertura dos sobres A) e B).
O que se fai público para xeral coñecemento.
En Cambados, a 11 de novembro de 2017.
Servizo de Contratación.
Enlaces