Autorizada no seu día pola Excma. Deputación Provincial o reinvestimento da baixa das obras de "PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS DE LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO) PC/2016006968" para adicar á adquisición dunha "EMISORA PARA A POLICÍA LOCAL" 2017032657, o subministro do contrato menor foi adxudicado á empresa TELGA, S.L., por importe de 6.649,31 € (Ive incluído).

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras do Plan Concellos 2016 e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, do 9 de decmebro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Cambados, 11 de setembro de 2017.

SERVIZO DE CONTRATACIÓN