Por Resolución de Alcaldía de data 12/05/2017, adxudicouse á empresa "CONTALOCAL, S.L." o contrato de subministro do "EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA", por importe de 9.568,87 € (Ive incluído).


O indicado subministro financiarase cunha subvención (100%) da Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.


O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.


En Cambados, a vinte e catro de maio de dous mil dezasete. A alcaldesa, Fátima Abal Roma.