Resolución da Alcaldía, de 5 de maio de 2017, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local.
 
De conformidade co previsto no artigo 20 do Real Decreto 364/95, do 20 de marzo, e na base novena da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local
 
RESOLVO:
 
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluidos no proceso selectivo que figura como anexo I desta providencia, con expresión das causas de exclusión, debendo expoñerse a mesma no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na web oficial do Concello (www.cambados.es).
Arquivos adxuntos