Por Resolución desta Alcaldía de data 21/11/2017, adxudicouse á empresa “ACEINSA SALAMANCA, S.A.", o contrato das obras de "SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO", por importe de 13.431,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.618,34 € sobre o prezo de licitación (20.049,34 €).

As indicadas obras financiaranse integramente pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS 15).

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 22 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma. 

Por Resolución desta Alcaldía de data 20/11/2017, adxudicouse á empresa “FONTEFRÍA, S.L.U.”, o contrato menor das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (VEIGA E FONTE DO COUTO)”, por importe de 16.629,68 € (Ive incluído), cunha baixa de 7.593,05 sobre o prezo de licitación 24.222,73 (Ive incluído).

A indicada obra financiase pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 20 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abarl Roma.


 

 
Por Resolución desta Alcaldía, de data 6/11/2017, adxudicouse o subministro para a “ADQUISICIÓN DE DÚAS MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL PARA TAREFAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL E ESPAZO AMBIENTAL”, adxudicada á empresa “ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.", por importe de 17.999,62 €; de Ive a cantidade de 3.779,92 €, totalizando un importe de 21.779,54 €.
 
O investimento atópase financiado ao 80% pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental 2017.
 
O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP; polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno; polo establecido no artigo 32 g) da Orde de convocatoria, do 30 de decembro de 2016.
 
En Cambados, 15 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

Nestas datas veñen de finalizarse as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS”, pola empresa “MARCONSA, S.L.”, para as que se asinou un Convenio, no seu día, entre este Concello de Cambados e o de Ribadumia, aos efectos de solicitar unha subvención conxuntamente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concedéndose unha subvención total de 171.000,00 €, para o financiamento da execución da obra e dos honorarios de  redacción do proxecto e dirección das obras.

No trámite de adxudicación das obras producíuse unha baixa (18.120,43€), polo que o importe inicial concedido da subvención e as aportacións de fondos municipais de ámbolos Concellos sufriron unha minoración e os correspondentes prorrateos.

Desglose dos gastos das OBRAS, unha vez aplicada a baixa é o seguinte:

INVESTIMENTO

TOTAL

 

Orzamento

s/ ive

IVE 21%

Orzamento

total

Baixa %

Adxudicac.

Axuda

0,95

Fondos Mnpais

0,05

 Obra

142.760,33

29.979,67

172.740,00

10,49

154.619,57

146.888,59

7.730,98

CAMBADOS (42,719085452 %)

INVESTIMENTO

PEM

Orzamento s/ ive

IVE 21%

Orzamento

total

Baixa %

Adxudicación

Axuda

0.95

Fondos Mnpais

0,05

  Obra

51.248,66

60.985,91

12.807,04

73.792,95

10,49000

66.052,06

62.749,46

3.302,60

RIBADUMIA (57,280914548 %)

INVESTIMENTO

PEM

Orzamento

s/ ive

IVE 21%

Orzamento total

Baixa %

Adxudicación

Axuda

0,95

 

Fondos Mnpais

0,05

  Obra

68.718,00

81.774,42

17.172,63

98.947,05

10,49000

88.567,51

84.139,13

4.428,38

                     

Desglose dos gastos de HONORARIOS de redacción de Proxecto e DIRECCIÓN das obras:

 

Concepto

Orzamento sen IVE

IVE 21%

Orzamento Total

Axuda solicitada 95%

Aportación

Municipal 5%

CAMBADOS

Honorarios proxecto e dirección

2.563,20

538,27

3.101,47

2.946,40

155,07

RIBADUMIA

Honorarios proxecto e dirección

3.436,80

721,73

4.158,53

3.950

207,93

Total

 

6.000,00

1.260,00

7.260,00

6.897,00

363,00

 

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno e polo establecido no artigo 17, da Orde do 27 de Xaneiro de 2017, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 

En Cambados, a 14 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

Por Resolución desta Alcaldía de data 13/11/2017, adxudicouse á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, o contrato menor das obras de “PARQUE INFANTIL EN BELECO”, por importe de 26.215,36 (Ive incluído), cunha baixa de 8.784,64 sobre o prezo de licitación 35.000,00 € (Ive incluído).

As obras atópanse financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 13 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

No día de hoxe procedeuse a apertura dos sobres A) e B) presentados polas empresas que tomaron parte no procedemento de contratación das obras de "SINALIZACIÓN TURÍSTICA E PINTADO DO CASCO URBANO", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao PPOS/2015, formulándose proposta de adxudicación a favor da empresa "ACEINSA SALAMANCA, S.A.", por ter presentada a mellor oferta económica:

Orde

Empresa

Prezo ofertado

IVE incluído

Baixa

ofertada

1

ACEINSA SALAMANCA, S.A.

13.431,00

6.618,34

2

ACAD VIARIA, S.L.

 13.834,04

6.215,30

3

SEBAGASA, S.A.

14.013,95

      6.035,39

4

CONST. ENRIQUE C. CASAS, S.L.

17.001,84

3.047,50

5

NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A.

18.355,34

1.694,00

6

NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

17.805,82

2.243,52

 
En arquivo adxunto únese o documento de apertura dos sobres A) e B).
O que se fai público para xeral coñecemento.
En Cambados, a 11 de novembro de 2017.
Servizo de Contratación.
Enlaces

Finalizadas as obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO) (Expte.: PC/2016006979)", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan Concellos 2016 (PC/2016), foron executadas pola empresa adxudicataria "MARCONSA, S.L.", por un importe de 72.787,31 € (IVE incluído) e cunha baixa de 43.616,65 € sobre o prezo de licitación.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 9 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Pola empresa EDECO ENERGÍAS, S.L., finalizáronse as obras de “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DE SERVIZOS MUNICIPAIS NA RÚA OURENSE”, que ascenderon a un total importe de 42.592,00 € (Ive engadido) e “DOTACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA AO EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA RÚA SAN FRANCISCO”, que ascenderon a un total importe de 42.350,00 € (Ive engadido)

As obras tiveron senllas axudas económicas do INEGA-FEDER 2014-2020 e Excma. Deputación Provincial que se describen no cadro seguinte:

BIOMASA RÚA OURENSE

LICITACIÓN

ADXUDICACIÓN

Presuposto contrata

48.380,64

42.592,00

Subvención XUNTA-FEDER 80%

38.704,51

34.073,60

Deputación Provincial PPOS/2015 (*) 20%

9.676,13

8.518,40

(*) A aportación municipal realizarase cunha subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao PPOS/2015.

 

 

BIOMASA SAN FRANCISCO

LICITACIÓN

ADXUDICACIÓN

Presuposto contrata

48.380,64

42.350,00

Subvención XUNTA-FEDER 80%

38.704,51

33.880,00

Deputación Provincial PPOS/2015 (*) 20%

9.676,13

8.470,00

(*) A aportación municipal realizarase cunha subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao PPOS/2015.

 


 

Faise público en cumprimento do disposto pola Resolución do INEGA do 14/03/2017, pola que se establecen a bases reguladoras e se anunciaba a convocatoria de subvencións  para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2017 e, en concreto, polo establecido no artigo 21.7 da mencionada Resolución, que esixe a publicidade en materia de información e comunicación sobre o apoio procedente dos fondos FEDER, recollidos no anexo XII, apartado 2 do Regulamento da (CE) núm. 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro; igualmente polo establecido na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 2 de novembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

Por Providencia da Alcaldía de data 19/10/2017, adxudicouse á empresa “MARCONSA, S.L.”, o contrato das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA”, por importe de 154.619,57 (Ive incluído), cunha baixa de 18.120,43 € sobre o prezo de licitación 172.740,00 (Ive incluído).

As obras fináncianse con cargo á subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (146.888,59 € -95%) e con fondos municipais dos Concellos de Cambados e Ribadumia (7.730,98 € 5%)

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de Transparencia, Acceso á información pública e Bo goberno.

En Cambados, a 24 de outubro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Por Resolucións desta Alcaldía, de data 23/10/2017, adxudicáronse á empresa EDECO ENERGÍAS, S.L.", os contratos menores das obras de;

1.- "DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO ADMINISTRATIVO RÚA OURENSE", por importe de 42.592,00 (Ive incluído), cunha baixa de 5.788,64 € sobre o prezo de licitación (48.380,64 €).

2.- "DOTACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA EDIFICIO DO AUDITORIO MUNICIPAL RÚA SAN FRANCISCO", por importe de 42.350,00 (Ive incluído), cunha baixa de 6.030,64 € sobre o prezo de licitación (48.380,64 €).

Ámbalas obras atópanse financiadas pola Xunta de Galicia (INEGA) – FEDER-Galicia 2014-2020 (80%) e pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao PPOS/2015 (20%).

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP; polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno; polo establecido no artigo 24 g) da Resolución do 14/03/2017 do INEGA pola que se establecen as bases reguladoras para proxectos de equipamentos térmicos de Biomasa, en relación coa obrigatoriedade de dar publicidade aos apoios procedentes dos fondos FEDER; e, o establecido na base décimo quinta das Bases Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015, da Excma. Deputación Provincial.

En Cambados, 23 de outubro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina