No enlace que se xunta, únese ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada no día de hoxe, 7 de agosto de 2017, na que se dou conta do informe do técnico municipal á xustificación das ofertas presentadas polas empresas Covsa, Nemesio Ordoñez, S.A. e Nexia Infraestructuras, S.L. e se formula proposta de adxudicación, en relación co contrato de "MELLORA CAPA DE RODADURA E DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS EN BURGÁNS (VILARIÑO)".

En Cambados, a 7 de agosto de 2017. 

Servizo de Contratación.

Enlaces