Por Resolución de Alcaldía de data 26/07/2017, adxudicouse á empresa "D. DAVID TORRES MASCATO", o contrato menor do subministro de "TOTEM", por importe de 10.284,97 € (Ive incluído), cunha baixa de 103,99 € sobre o prezo de licitación (10.388,96 €).

O indicado subministro financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 26 de xullo de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.