Por medio da presente infórmase que se procederá á licitación dos contratos menores das obras de:

1.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos). G-1831-2017. (Ref: PPOS/15/00608/2015/504).
2.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos). G-1834-2017. (Ref: PPOS/15/00608/201500503).
3.- DOTACIÓN INFRAESTRUCTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004). G-1835-2017 . (Ref: PPOS/15/00608/201500500)

Tódalas empresas que estean interesadas en tomar parte no procedemento de contratación, deberán presentar a súas proposicións no Rexistro Xeral do Concello de Cambados, ata o vindeiro día 8 de xuño de 2017 (xoves),en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

No caso de presenta-la documentación por correo certificado con selo de fechas, deberán comunica-lo envío ao fax 986524866 ou ben a través da sede electrónica cambados.sedelectronica.gal.

Deberán aporta-la documentación seguinte:

SOBRE A:

De conformidade co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP o licitador deberá presentar unha declaración responsable indicando que cumpre coas condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

SOBRE B:

Conterá a oferta económica.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.


PRESUPOSTOS DAS OBRAS:
Segundo o importe sinalado na memoria valorada redactada polo Técnico Municipal, ascenden a:

 

OBRA nº 1:

Denominación: DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (A Pedreira, Redutores e Covas de Lobos).

Presuposto: 37.343,32 €, 21% IVE 7.842,10 €, total contrata: 45.185,42 €

OBRA Nº 2

Denominación: DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Modia, Lourido e Covas de Lobos)

Presuposto: 35.008,81 €, IVE 7.351,85 €, total contrata: 42.360,66 €.

OBRA Nº 3

Denominación: DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO T.M. DE CAMBADOS (Rúa Blanco Amor, A Mariña e Travesía EP9004).

Presuposto: 26.880,91 €, IVE 5.644,99 €, total contrata: 32.525,90 €


FINANCIAMENTO.
Os presentes contratos financiaranse integramente con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 (PPOS/2015), da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra.

 

FORMA DE PAGO
A entidade adxudicataria emitirá certificación/factura polo importe dos traballos realizados.
No caso de tratarse dunha entidade obrigada a emitir factura electrónica de conformidade co sinalado no artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no Sector Público, deberá presenta-las facturas electrónicas a través da seguinte dirección de internet:
O código DIR do Concello de Cambados é L01360062.
Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:
·Código da oficina contable: L01360062 – OC
·Código do órgano xestor: L01360062 – OG
·Código da unidade tramitadora: L01360062 – UT
O pago efectuarase por transferencia bancaria no prazo de 30 días dende a data de aprobación das certificacións de obra, de conformidade co sinalado no artigo 216.4 do TRLCSP.


PRAZOS DOS CONTRATOS.
1 MES dende a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

 

PUBLICIDADE
Os gastos dos carteis de obra serán a cargo da empresa adxudicataria e o modelo a empregar será o establecido pola Excma. Deputación Provincial para o indicado Plan.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:
O único criterio será o menor prezo de realización das obras sobre o prezo previsto na licitación.
A estes efectos o carácter desproporcionado ou anormal das ofertas, poderá apreciarse de acordo cos parámetros obxectivos establecidos regulamentariamente.
Ilmo.

FIANZA
O adxudicatario do contrato deberá presentar unha fianza equivalente ao 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, FORMA E DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
O prazo de de presentación de solicitudes e a documentación a presentar fixarase na invitación que se inserte na web.

Establécese unha licitación conxunta dos presentes contratos menores, polo que as empresas poderán concorrer a 1, 2 ou aos 3 contratos, facéndoo constar ao cumprimentar o/os apartado/os correspondentes do modelo de Oferta Económica.
En todo caso presentarase unicamente un sobre A) e un sobre B)

En Cambados, a 24 de maio de 2017, a Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Enlaces


Por Resolución de Alcaldía de data 12/05/2017, adxudicouse á empresa "CONTALOCAL, S.L." o contrato de subministro do "EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA", por importe de 9.568,87 € (Ive incluído).


O indicado subministro financiarase cunha subvención (100%) da Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.


O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.


En Cambados, a vinte e catro de maio de dous mil dezasete. A alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Por Resolución de Alcaldía de data 23/05/2017, adxudicouse á empresa "ACEVI, S.L." o contrato das obras de "CONSOLIDACIÓN DE TALUDES NA CANCEIRA MUNICIPAL", por importe de 7.623,00 € (Ive incluído), cunha baixa de 3.788,21 € sobre o prezo de licitación.

As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados,a vintecatro de maio de dous mil dezasete. A alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Visto que existe un erro na data do segundo exercizo procede en atención ao previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas á retificación do erro de feito apreciado de oficio quedando o apartado segundo da resolución redactado do seguinte xeito:
 
“Segundo.- O primeiro exercizo (Comprobación da estatura e probas físicas) realizarase o xoves 25 de maio ás 09:00 horas no Pabillón do Pombal, debendo acudir con roupa deportiva e co DNI. O segundo exercizo (proba de coñecementos), para os que sexan declarados aptos no primeiro, realizarase no Salón de Plenos do Concello de Cambados ás 12:00 horas o xoves 25 de maio ás 12:00 horas (deberán acudir provistos do DNI e de bolígrafo).”
Arquivos adxuntos

Por Resolución da Alcaldía, de 5 de maio de 2017, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local. Con data de 19 de maio de 2017 dictouse resolución da Alcadía na que se acordaba aprobar a lista provisional de admitidos e excluidos no proceso selectivo e se concedía un prazo de 3 días naturais para poder subsanar os defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión. Trancorido e prazo e visto o artigo 20 do Real Decreto 364/95, do 20 de marzo, e na base novena da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local

RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso selectivo que figura como anexo I desta providencia, con expresión das causas de exclusión, debendo expoñerse a mesma no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na web oficial do Concello (www.cambados.es).

Segundo.- O primeiro exercizo (Comprobación da estatura e probas físicas) realizarase o xoves 25 de maio ás 09:00 horas no Pabillón do Pombal, debendo acudir con roupa deportiva e co DNI. O segundo exercizo, para os que sexan declarados aptos no primeiro, realizarase no Salón de Plenos do Concello de Cambados ás 12:00 horas o xoves 20 de maio (deberán acudir provistos do DNI e de bolígrafo).

Terceiro.- Nomear aos membros do órgano de Selección que serán os que figuran no Anexo II desta resolución.

Arquivos adxuntos
Resolución da Alcaldía, de 5 de maio de 2017, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local.
 
De conformidade co previsto no artigo 20 do Real Decreto 364/95, do 20 de marzo, e na base novena da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local
 
RESOLVO:
 
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluidos no proceso selectivo que figura como anexo I desta providencia, con expresión das causas de exclusión, debendo expoñerse a mesma no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na web oficial do Concello (www.cambados.es).
Arquivos adxuntos

Rematadas as obras de "PAVIMENTACIÓN EN LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO)", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos de competencia municipal para o exercicio 2016, estas foron adxudicadas á empresa "NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.", por un importe de 16.446,66 €, cunha baixa de 6.649,34 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Cambados, 10 de maio de 2017. Servizo de Contratación.

Recentemente finalizaron as obras de "CONSERVACIÓN DO MUIÑO DE MAREAS DE A SECA" subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao programa de rehabilitación do patrimonio histórico-cultural, convocatoria 2016.

As obras foron adxudicadas á empresa "ACEVI, S.L.", por un importe de 6.073,67 (Ive incluído), producíndose unha baixa de 3.275,16 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8 e) das Bases Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Cambados, 9 de maio de 2017. Servizo de Contratación.

CONVOCATORIA

PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CATRO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL NO CONCELLO DE CAMBADOS EN ÉPOCA ESTIVAL.
 


Con data de 5 de maio de 2017, a Alcaldesa do Concello de Cambados, por avocación acordou aprobar as Bases e a convocatoria para a contratación temporal de 4 auxiliares de Policía Local.

Modalidade do contrato: laboral temporal de duración determinada, a tempo completo por acumulación de tarefas.

Duración: 6 meses

Xornada: semanal (37,5 horas)

Presentación de solicitudes, data e horario: Instancia dirixida á Alcaldesa, durante o prazo de 5 días naturais, en modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación, a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no FARO DE VIGO (insertado o anuncio o día 09/05/2017), en horario de 8,30 a 14,30 horas. Se o último día do prazo  fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Bases: Pódense consultar na Secretaría Xeral do Concello, en na páxina web www.cambados.gal. (Taboleiro de anuncios)

En Cambados a 8 de maio de 2017. O ALCALDE EN FUNCIÓNS. Asdo: Victor M. Caamaño Rivas.

 

Arquivos adxuntosEnlaces

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina