Ver todas as novas do día...

 • Foto da nova

  Consellos parroquiais en Oubiña e Vilariño

  Continúan as reunións cos colectivos sociais para a posta en marcha dos consellos parroquiais de Cambados. Despois da boa acollida que este sistema de participación cidadá tivo nas parroquias de Corvillón e Castrelo, é agora o turno de Oubiña e Vilariño, os días 1 e 2 de decembro respectivamente.

  LER MÁIS

 • Foto da nova

  Información sobre a emisión do Pleno do 26 de Novembro

  A seguinte modificación do Artigo 35 do Regulamento Orgánico  Municipal, aprobada provisionalmente no pleno do 24 de setembro de 2015, di textualmente:

  “As sesións do Pleno do Concello de Cambados serán públicas e garantirán a máxima proximidade da xestión municipal ós intereses dos veciños e veciñas de Cambados.

  As sesións do Pleno do Concello de Cambados, que non foran declaradas secretas, terán difusión pública a través de medios audiovisuales, mediante canais asociados ó espazo web oficial do Concello de Cambados. As imaxes deberán estar dispoñibles durante o prazo de seis meses dende a súa grabación.

  Non obstante o disposto no parágrafo primeiro deste artigo, o Pleno poderá acordar por maioría absoluta que unha sesión se desenvolve con carácter secreto cando o debate e votación dalgún dos asuntos incluidos na orde do día poida afectar ó dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe de calqueira persoa”.

  Foi publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 9 de outubro, ( pódese consultar no seguinte enlace: EXPOSICIÓN PÚBLICA ACORDO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ART. 35 REGULAMENTO ORGANICO MUNICIPAL)  data a partir da cal comezou a contabilizarse un período de 30 días hábiles en cumprimento do disposto polo artigo 49 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, na que quedou exposto ao público o expediente, polo prazo de trinta días, a efectos de exame e reclamacións.

  Non habéndose presentado reclamación algunha nas datas referidas, enténdese definitivamente adoptado o acordo, extendéndose pola Secretaría a certificación que acredite a elevación a definitiva da aprobación inicial.

  O acordo de aprobación definitiva da modificación da ordenanza, co texto íntegro da mesma, debe publicarse para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, tal e como dispón o artigo 70.2 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

  Por este motivo, dende o Concello de Cambados informamos que ao non estar todavía publicado no BOP o acordo de aprobación definitiva, o pleno a celebrar esta noite non poderá ser retransmitido en directo via web, ao non estar todavía en vixencia a modificación do Regulamento organico municipal. Non obstante, será gravado para a súa posterior emisión no prazo de tempo máis breve posible, en canto sexa publicado dito acordo de aprobación definitiva no BOP.

  LER MÁIS

 • CONXUNTO HISTÓRICO

  Cambados posúe un Conxunto Histórico que foi declarado Ben de Interese Cultural. É un dos mellor restaurados de Galicia. O patrimonio cambadés loce pazos e casas nobles, esculturas deseñadas por grandes artistas e pezas de arte popular, prazas e rúas empedradas, un pracer para quen ama a arte e a historia.

 • Albariño

  Cambados tamén é coñecida como a Capital do Albariño, pois o cultivo e a exportación do viño danlle renome a nivel mundial. Aquí creouse e impulsouse a Denominación de Orixe Rías Baixas, que controla e mellora a produción vinícola para a súa exportación aos principais mercados.

 • Gastronomía

  A calidade dos peixes e mariscos, así como dos froitos da horta, converten á gastronomía nun dos sectores básicos da economía cambadesa. A degustación de produtos típicos da ría de Arousa, regados cun aromático Albariño, é un dos sinais peculiares que distingue a este municipio.

 • Festas

  Durante todo o ano en Cambados desenvólvense programas de actividades festivas e culturais. Hai concertos de primeiro nivel, danza e teatro, festivais folclóricos, exposicións de arte, deportes, espectáculos ao aire libre... Os visitantes intégranse no ambiente con gran facilidade, grazas á acollida da xente.

 • Natureza

  Outro dos grandes praceres de Cambados consiste en percorrer a costa a través de paseos marítimos, ou sendeiros naturais dende onde se contemplan frondosas paisaxes e as míticas postas de sol. Resulta agradable achegarse á praia para observar ás mariscadoras recollendo moluscos.

 • Museos

  En Cambados pódense visitar catro museos: o Museo Etnográfico e do do Viño, o Muiño de Mareas de A Seca, a Casa Museo do Pescador e a Casa Museo do gran poeta Ramón Cabanillas.